I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Paper Project jest  sklepem internetowym dostępny pod adresem www.paper-project.pl należącym do Anny Nowackiej  prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Paper Project Anna Nowacka z siedzibą przy ul. Tęczowej 57  we Wrocławiu, NIP 8992556531, REGON 022026755, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Konto bankowe BZ WBK 03 1090 2529 0000 0001 0426 8637
2. Podejmując współpracę Klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości.
3. Sklep prowadzi sprzedaż  produktów wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem  Internetu.

II. WARUNKI ZAMAWIANIA, PŁATNOŚCI

1. W zależności od rodzaju produktu zamówienia składa się za pośrednictwem formularzy zamówień dostępnych na stronie www.paper-project.pl
2. Wypełnienie formularza nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Wypełniając formularz Klient składa ofertę kupna konkretnego towaru.
3. Złożenie zamówienia wraz zapłatą zaliczki na rachunek bankowy podany w wycenie  oznacza zawarcie umowy na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Paper Project.
4. Zamówienia, w których nieprawidłowo wpisano dane teleadresowe uniemożliwiające kontakt, nie będą rozpatrywane.
zaproszenia i dodatki:
5. Zamówione zaproszenia i dodatki są realizowane po wpłacie i zaksięgowaniu na koncie zaliczki w wysokości 50% ceny całkowitej
6. Nie wysyłamy spersonalizowanych projektów zaproszeń i dodatków  do akceptacji przed wpłatą zaliczki
7. Wysłane do akceptacji  podglądy projektów są zablokowane przed kopiowaniem, modyfikowaniem i samodzielnym drukowaniem
8. Zabronione jest kopiowanie, upowszechnianie, modyfikowanie, sprzedawanie projektów wysłanych Klientowi do akceptacji
9. W przypadku projektu indywidualnego pobierana jest zaliczka w wysokości 300 zł
10. Klient ma prawo odstąpić od umowy. Jednak koszty procesu projektowego, czyli zaliczka nie są zwracane Klientowi
11. Paper Project zastrzega sobie prawo do odmówienia lub wstrzymania realizacji zamówienia jeśli: zamówienie nie przekroczyło minimalnych ilości, wymagany przez Klienta termin realizacji jest krótszy niż ten podany w ofercie, nastąpiły powody losowe, niezależne od Paper Project
12. Paper Project zastrzega sobie prawo do odmowy  przygotowania projektu indywidualnego
13. O każdym anulowanym zleceniu Paper Project powiadamia Klienta drogą mailową lub telefoniczną. Kwota wpłaconej zaliczki zostanie zwrócona na konto Klienta.
14. Klient zobowiązany jest do przesłania dokładnego, poprawego tekstu jaki ma znaleźć się  na zaproszeniu/zawiadomieniu bądź dodatkach.
15. Paper Projekt nie bierze odpowiedzialności za błędy w tekście powstałe z winy Klienta. Reklamacje związane z błędami nie wynikającymi z winy Paper Project nie są uwzględniane.
16. Paper Project nie wykonuje zleceń na pojedyncze ilości papeterii okolicznościowej-w tym druków próbnych.
17 Paper Project nie wykonuje „dodruków” pojedynczych sztuk zaproszeń i pozostałych elementów papeterii ślubnej.
18. Paper  Project nie sprzedaje, nie przekazuje własnych projektów papeterii okolicznościowej do realizacji we własnym zakresie.
19. Paper Project nie wykonuje wydruków projektów Klienta
próbki zaproszeń
16.  W przypadku zamawiania próbek papeterii ślubnej Klient zobowiązany jest uiścić w ciągu 5 dni opłatę za zamówione próbki na konto podane w zakładce “próbki”. Próbki wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty.
17. Brak wpłaty za próbki w ustalonym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia
18. Próbki wysyłamy z losowo wybranym tekstem z gotowych zaproszeń.
19. Paper Project nie realizuje indywidualnych próbek.
20. Próbki standardowo wysyłane są Pocztą Polską listem zwykłym. Istnieje możliwość zmiany formy wysyłki próbek za dopłatą.

III. PROCES PROJEKTOWY, REALIZACJA I WYSYŁKA

Na stworzenie papeterii ślubnej i okolicznościowej składają się dwa procesy: proces projektowy (projekt graficzny dostosowany do indywidualnych tekstów i oczekiwań Klienta) i realizacja (personalizacja + wydruk + skład). Proces projektowy może odbywać się na drodze wyboru gotowego produktu z oferty Paper Project lub przygotowania indywidualnego, niepowtarzalnego projektu.
1. W ciągu 6 dni roboczych od momentu zaksięgowania zaliczki Paper Project wysyła Klientowi drogą elektroniczną projekty papeterii do akceptacji (termin ten nie obejmuje stworzenia projektu mapki i projektu indywidualnego). Termin przygotowania zaproszeń wraz z mapką to 8 dni roboczych.
2. Termin przygotowania projektów indywidualnych  to ok. 11 dni roboczych
3. W wypadku wysłania niekompletnych danych- istotnych w procesie projektowym realizacja zamówienia wydłuży się o czas potrzebny do skompletowania niezbędnych informacji.
4. W wypadku wprowadzenia modyfikacji graficznych lub dodatkowych zmian w tekście proces projektowy może ulec wydłużeniu.
5. Wprowadzanie modyfikacji, dodatkowych zmian w tekście- nie będących wynikiem błędu Paper Project są odpłatne
Jednorazowy koszt zmiany to 17 zł.
6. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia  błędów językowych w przesłanych do akceptacji projektach.
7. Paper Project nie bierze odpowiedzialności za błędy językowe zaakceptowane prze Klienta.
8. Po akceptacji przez Klienta tekstów i wszelkich zaistniałych zmian zaproszenia/ dodatki zostają wysłane do druku.
9. Wprowadzanie modyfikacji w momencie wysyłki zaproszeń do druku jest już niemożliwe.
10. Termin realizacji zamówienia od momentu akceptacji projektu wynosi  15 dni roboczych (termin ten nie zawiera czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki przez kuriera).
11. Wysyłka gotowego zlecenia następuje po wpłacie pozostałej kwoty na konto Paper Project i wysłanie potwierdzenia przelewu.
12. Gotowe zamówienie może zostać wysłane na prośbę klienta za pośrednictwem kuriera z opcją: opłaty za pobraniem.
13. Gotowe zamówienie zostaje wysłane za pośrednictwem kuriera DPD.
14. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.  Całkowity koszt zamówienia (tj. cena  produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest wycenie wysłanej Klientowi drogą mejlową
15. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

IV. CENY, PODATKI, FAKTURY

1. Ceny wszystkich oferowanych produktów podane są na stronie internetowej.
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego www.paper-project.pl:
      a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
      b) nie zawierają kosztów dostawy.
3. Elementy papeterii ślubnej i okolicznościowej niewyszczególnione w ofercie Paper Project  są traktowane jako niestandardowe i podlegają wycenie indywidualnej.
3. Paper Project zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie cenowej (ceny elementów papeterii ślubnej podczas składania zlecenia mogą być inne niż ceny zamawianych wcześniej próbek).
4. Na specjalne życzenie Klienta firma Paper Project wystawia faktury.

V. REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje powinny być składane na adres e-mail: paper-project.biuro@gmail.com
2. Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 7 dni roboczych
3. Ewentualne  różnice kolorystyczne występujące pomiędzy wydrukiem a projektem oglądanym na monitorze Klineta nie nie mogę być przedmiotem reklamacji, gdyż wpływ na to mogą mieć aspekty techniczne takie jak kalibracja monitora oraz różnice pomiędzy wyświetlaniem plików w profilu RGB a drukiem w profilu CMYK.
4. Kolorystka zamawianych zindywidualizowanych zaproszeń może nieco odbiegać ( ok 5-7 %) od kolorystyki próbek tych zaproszeń (wysłanych przed pełną realizacją). Spowodowane jest to technicznymi warunkami drukarni. Reklamacje związaną z taką różnicą nie są uwzględniane.
5. Reklamacji podlegają jedynie błędy w druku, towar uszkodzony lub niezgodny z zaakceptowanym projektem; reklamacji nie podlegają finalne wydruki projektu graficznego zaakceptowanego przez klientów.
6. W przypadku uznania reklamacji druki wadliwe zostaną wydrukowane oraz przesłane na koszt Paper Project

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU, RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) pragniemy poinformować że:
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Paper Project Anna Nowacka,  działająca przy ulicy Tęczowej 57, 53-6o1  we Wrocławiu, NIP 8992556531
Dane kontaktowe: paperproject.biuro@gmail.com
II. Przy zawieraniu umowy/wypełnianiu formularzy pozyskujemy następujące dane
– imię i nazwisko
– adres  do wysyłki
– numer telefonu
– adres e-mail
– dane niezbędne do wykonania zlecenia (nazwy i adresy lokali, imiona i nazwiska zapraszanych gości)
Do celów rachunkowych pozyskujemy dane:
-imię i nazwiska płatnika
– adres do wysyłki
– nr konta bankowego
– nip, dane firmy
Powyższe dane są  niezbędne do:
– zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO)
– realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust 1 c RODO)
– wystawienia i przechowywania faktur
– prowadzenia ewidencji sprzedaży
– rozpatrywania reklamacji
–  ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń (m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności, zawiadamianie właściwych organów)
– odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi
Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń (10 lat) o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.
Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.
III. Przekazywanie Państwa danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
– organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji),
– partnerom działającym na nasze zlecenie (Biurze Księgowemu, aby w naszym imieniu mogli kompleksowo Państwa obsługiwać)
– firmom transportowym (np. Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej dostarczającemu Państwu umowę, faktury
IV. Państwa prawa, dotyczące przetwarzania danych:
a.    prawo do sprostowania danych,
b.    prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych,
c.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
d.    prawo dostępu do danych,
e.    prawo do przenoszenia danych.
Zakres z tych praw oraz sytuacje w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.
VII. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie projekty prezentowane na stronie internetowej paper-project.pl są  chronione prawami autorskimi  i nie mogą być kopiowane, modyfikowane ani wykorzystywane bez zgody autorów.
2. Paper Project zastrzega sobie prawo do publikowania wszystkich wykonanych projektów i ich realizacji.
3. W przypadku wykonania projektu indywidualnego na zlecenie klienta Paper Project jest w prawnym autorem projektu ( zgodnie z przepisami prawa-prawo autorskie do projektu ma tylko i wyłącznie jego wykonawca)
4. Projekty indywidualne mogą być wykorzystywane przez Paper Project do celów marketingowych jak i komercyjnych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, wynikające ze złożonego Zamówienia będą rozpatrywane przez sądy powszechne, właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.